logo
تاریخ : شنبه 29 مهر 1396
کد 24

حضور نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در اتاق بازرگانی اصفهان جهت آموزش و ممیزی کردن فعالیت های دوره ای مرکز مبادلات

آموزش فرایند جمع آوری طرح های توسعه ای توسط نماینده سازمان توسعه صنعتی

.
حضور نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در اتاق بازرگانی اصفهان جهت آموزش و ممیزی کردن فعالیت های دوره ای مرکز مبادلات  به همراه بازدید از دو شرکت عضو مجموعه و آموزش های عملی