logo
تاریخ : پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397
کد 34

مرکز SPX اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان اولین نهاد آموزش دیده توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در محاسبه شاخص PMI

آموزش و محاسبه شاخص PMI برای اولین بار در ایران

شاخص PMI
شاخص مديران خريد(PMI)
 
به تازگی کارشناســان و تحليلگران اقتصــادی مرتباً بحــث از PMI به ميــان می آورندو بســياری معتقدند از پيامدهــای بحــران جهانــی ، ظهورتحولاتــی در شــاخص هــای عرصــه اقتصــاد خواهــد بــود کــه جايگزينی مقيــاس " توليد ناخالص داخلی"(GDP (با " شاخص مديران خريــد" (PMI (در اين ميان بعيد به نظر نمی رسد.
تعريف PMI مقياســی بر فعاليت اقتصادی کــه به طورکلی منعکــس کننده ی درصد مديــران خريد در يک بخش خاص اقتصادی اســت کــه افزايش آن در يــک مــاه حاکی از شــرايط بهتر کســب و کار نسبت به ماه قبل میباشد.
PMI بيــش از۵۰درصــد نشــان میدهد که اقتصاد در حال توســعه بــوده حــال آنکه هــر رقمــی زير ۵۰درصد مويد قرار داشــتن اقتصاد در شرف انقباض است.
مقيــاس مذکور ، اساســاً از ســال ۱۹۴۸از سوی "موسسه ی مديريت ۲ در ايــالات متحده مطرح عرضه" شــد . اطلاعات جهت اين مقياس از طريق ؛ اطلاعــات برای ارزيابی از ميــان ۴۰۰ نفــراز مديران خريد ،در بخــش توليــد ، در پنج مقياس فرعی ؛ ســطح توليد، سفارشــات جديد از مشتريان ، سرعت تحويل توســط تامين کنندگان ، موجودی کالا وميزان اســتخدام جمع آوری گرديد . اينک ، PMI ها در ســاير حوزه ها و مناطق گوناگون جغرافيايی توسط موسسات مختلفی تهيه می شوند.
اهمیت کاربری های PMI
گزارش PMIبــرای بازارهای مالی به دليل اينکه بهترين مقياس رونق يک واحد توليد ی اســت اهميت به ســزايی دارد .اين مقياس در آشکار کردن فشار تورم و همچنين فعاليت اقتصــادی توليــد رايج اســت ، که هردو در قلمرو توجه سرمايه گذاران هستند . هرچنــد PMI به انــدازه ی CPI ۳ در نشــان دادن ميــزان تــورم کارآمد نيست ليکن چون اطلاعات ســودمندی را بلافاصله پس از آغاز ماه منتشر می سازد ارزشمند است. نظر بــه اينکه يکی از نکات کليدی عنوان شده از طريق PMI موضوع سفارشــات بــوده کــه پيــش بينی فعاليت توليــد در ماه های بعدی به واسطه ی آن امکان پذير می نمايد، طبعاً اين مقيــاس برای بازار بورس نيز قابل توجه میشود.

 
1-PMI: Purchasing Managers Index
2-ISM: Institute for Supply Management
3-CPI: Consumer Confidence Index