چهارشنبه 28 شهريور 1397 _ 09 محرم 1440
 
 
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما

 
 
امروز : 5
ديروز : 12
ماه : 502
 
  آموزش
اهمیت آموزش:
رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجراي آموزش و بهسازي نیروي انسانی سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود بیفزایند. از طرفی از مهمترین خصیصه سازمانهاي امروزي تغییر و تحول میباشد، درچنین شرایط محیطی پیچیده و متنوع با تحولات سریع، اگر نتوانیم متناسب با این تغییرات، سازمان، مدیران و کارکنان را هم گام سازیم، قربانی آن خواهیم شد. لذا نیاز به یادگبري سازمانی امروزه به خوبی در تمامی سطوح سازمان ثابت شده است. به گونهاي که تحقیقات انجام گرفته، ارتباط مثبت بین سرمایه گذاري بر آموزش در بهره وري سازمانی را نشان داده است. در همین راستا مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی از ابتدای آغاز فعالیت های  خود کوشیده است تا با برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز های پیمانکاران و کارفرمایان عضو مجموعه سطح توانمندی اعضا را بالا برده و باعث ارتقا و ثمربخشی بیشتر افراد در مجموعه های متفاوت گردد.
در زیر گزارشی گوتاه از 32 ماه فعالیت آموزشی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی اصفهان (SPX) آورده شده است:


نمره اثر بخشی نمره نظر سنجی فرد جدید شرکت جدید نفر ساعت تعداد ساعت تعداد نفرات تعداد دوره تعداد دوره
76% 80% 296 156 3157.5 138.5 818 36 سال 92
82% 85% 207 92 3718 466 961 42 سال 93
86% 87% 79 25 2284 88 571 20 8ماه نخست 94
80% 83% 582 273 9159.5 692.5 2350 98 جمع 32 ماه